การจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โครงการ วมว.มธ.- สกร. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 226 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีท่าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. เพื่อหารือข้อราชการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัย/หอพักสำหรับนักเรียน วมว. และแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วมว. เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
        

บทความที่เกี่ยวข้อง