การแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบรอบสอง สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าสอบที่ “ติดเชื้อ COVID-19” ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และมีความประสงค์เข้าสอบรอบสอง ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3C188cv

2. ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับใบรับรองแพทย์ และกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3WQ8ZV9

โดยผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถมารายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. (ตามกำหนดการสอบ) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความที่เกี่ยวข้อง