กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว. มธ.-สกร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รุ่น 9) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. กล่าวแนะนำโครงการ ณ ห้อง S – 106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยทางโครงการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เป็นเวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 13,15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และสังคมใหม่ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในทุกๆ ด้านต่อไป
 
 
 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง