กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เภสัชกรต้องวิจัยยาอย่างเดียวหรือ” โดยมี รศ.ดร.เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรตเกี่ยวกับแผนปัจจุบันอย่างไร โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรภา สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง