การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน

1. นายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad : 21st TMO) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นายพัทธดนย์ งามเนรมิตดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Biology Olympiad : 21st TBO) ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Olympiad in Informatics :20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมการแข่งขัน

1. นางสาวปาณกวิน ธันธรา เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Chemistry Olympiad : TChO20) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายปุณณวัฒน์ เที่ยงตรง เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd Thailand Physics Olympiad : TPhO23) ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นายเจมชรันต์ ศรีเเก้ว เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Olympiad in Informatics :20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นายวรกันต์ อดิเรกลาภวงศ์ เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Olympiad in Informatics :20th TOI) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นางสาวธัญชนก ธานี เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th Thailand Earth Science Olympiad: 4th TESO) ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นางสาวรุจิรดา เจริญผล เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Geography Olympiad 2024) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. นายปธานิน ประจำแท่น เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Geography Olympiad 2024) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง