ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มธ. สกร.

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก(เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภูริตา อรุณชาติ Purita Aroonchat “ฝน” นักเรียนชั้น ม. 6 จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. ธรรมศาสตร์ – สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน Flash Presentation

อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของโครงการ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในระยะแรกมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คู่ กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 5 (2562)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัสนักเรียน : 6209000022 ชื่อ : น.ส.อภิชญา ขำปลอด ชื่อเล่น : ออมสิน ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสนักเรียน : 6209000030 ชื่อ : น.ส.ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย ชื่อเล่น : จิงจิง ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6209000048 ชื่อ : น.ส.นภกชมณฑน์ ทหารไทย ชื่อเล่น : บัน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  รหัสนักเรียน : 6209000055 ชื่อ : นายมองการณ์ สายบุญศรี ชื่อเล่น : เฮ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 4 (2561)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รหัสนักเรียน : 6109000015 ชื่อ : น.ส.จิรัชญา พึ่งญาติ ชื่อเล่น : เฟ้น ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000023 ชื่อ : น.ส.ศศิกานต์  ทีปกรวรกุล ชื่อเล่น : จูน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนักเรียน : 6109000031 ชื่อ : นายธีรภัทร อนันต์ ชื่อเล่น : ข้าวปุ้น ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000049 ชื่อ : นายวิทวัส  วภักดิ์เพชร ชื่อเล่น : ดาต้า ศึกษาต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รหัสนักเรียน : 6009000016 ชื่อ : นายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์ ชื่อเล่น : คอม ศึกษาต่อ : ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สหราชอาณาจักร รหัสนักเรียน : 6009000024 ชื่อ : นายวัชรพล  มีปิด ชื่อเล่น : เพชร ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัสนักเรียน : 6009000032 ชื่อเล่น : นายชนาธิป  ดีเสียง ชื่อเล่น : ไททั่น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รหัสนักเรียน : 6009000040 ชื่อ : นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์ ชื่อเล่น : โอม…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 2 (2559)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รหัสนักเรียน : 5909000019 ชื่อ : นายณัฐพล  อนุนิวัฒน์ ชื่อเล่น : นิว ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ​ศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000027 ชื่อ : นายธนพ  อัมพะวัต ชื่อเล่น : ข้าวปั้น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000035 ชื่อ : นายเจตนิพัทธ์  เต่าทอง ชื่อเล่น : เบนซ์ ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รหัสนักเรียน : 5909000043 ชื่อ : นายชญานนท์  ชินหอม ชื่อเล่น : นนท์…

อ่านเพิ่มเติม