การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ในโรงเรียนทั้ง 19 แห่งของโครงการ จำนวน 30 ห้องเรียน รวม 900 คน   ในปีการศึกษา 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564   ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า…

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 36th World Conference on Applied Science, Engineering & Technology

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว.มธ.-สกร. นางสาวณิชกานต์ คงคางาม นางสาวธนิษฌา สุภากุล และ นายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา เข้าร่วมนำเสนอโครงงานหัวข้อเรื่อง “The study on circuits and cycles in graphs representing 3D fabrics” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 36th World Conference on Applied Science, Engineering & Technology ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเคมี”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเคมี” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณภูริตา อรุณชาติ (นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3) นักศึกษาขั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียน การคิดค้นงานวิจัย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆ ตลอดการวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณภูริตา อรุณชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม