ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคกลาง-ภาคตะวันตก ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564  โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายภูผา สุวรรณเอนก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (20th TPhO)  ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (https://www.facebook.com/TPhO20)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณฉัตรรัตน์ แสงคง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับจัดทำรายการบรรณานุกรมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรรัตน์ แสงคง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิวพร เพ็งผล และนางสาวนิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “Multifunctional Exercise Machine for the Elderly” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์สายรัก สอาดไพร) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021) แบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก ขอเลื่อนการสอบคัดเลือก จากเดิมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 ทั้งนี้นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารกำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรกได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์             สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีรางวัล Junior Young Rising Stars of Science เพื่อมอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ทำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความดูแลและ รับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นครั้งแรก นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนักเรียนเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อใน ระดับปริญญาบัณฑิตในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มี ความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป           ในปี พ.ศ. 2564 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5)…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกทีม SKR 1  นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ นายปภพ บุญยกิจสมบัติ นายคุณานนท์ เริงทรง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม จากพี่สู่น้อง และเส้นทางสร้างธุรกิจด้วยงานวิจัย”

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม จากพี่สู่น้อง และเส้นทางสร้างธุรกิจด้วยงานวิจัย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณโศธนะ วิชาเรือง นักศึกษาชั้นปี 4 ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณโศธนะ วิชาเรือง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช  เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ชิงสกล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 6) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ • สาขาการศึกษาและวิชาการ โดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • สาขาทักษะวิชาการดีเด่น โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม