นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิวพร เพ็งผล และนางสาวนิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “Multifunctional Exercise Machine for the Elderly” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์สายรัก สอาดไพร) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021) แบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก ขอเลื่อนการสอบคัดเลือก จากเดิมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 ทั้งนี้นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารกำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรกได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม