ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 6) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🏆 รางวัล Best Oral Presentation
โครงงาน ” Conversion waste VCI paper to energy source”
ผู้พัฒนา : นายอธิศ จิตเพราเพริด นางสาวณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี และนางสาวภคมน พิศจรัสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์

🏆 รางวัล Best Poster Presentation
1. โครงงาน “Fluorescent Carbon Dots Synthesized by Using Urea and Citric Acid for Selective Detection of Methylene Blue and Iron(III) Ions”
ผู้พัฒนา : นางสาวณภัทร มีศรีสุข นางสาวฐานิตา ขุนทรัพย์ และนางสาวนัทธมน ชัยสิทธิ์สงวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุภกร บุญยืน

2. โครงงาน “Biogenic Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles using the extract of Ethanol extract bark Oroxylum Indicum (L.) and Determination of their Photocatalytic Activities”
ผู้พัฒนา : นายรษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา นายกานต์ หัสแดง และนางสาวสุวัฒนา ดลขุนทด
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุภกร บุญยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง