การรายงานตัวและมอบต้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและมอบต้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้มามอบตัวในวันที่ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ( Google maps : https://goo.gl/maps/qa3CCzcYAsGDryKV7 )  พร้อมกับนำเอกสารมายื่นในวันมอบตัว ดังต่อไปนี้ ใบมอบตัว หนังสือสัญญามอบตัว หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ ฉบับจริง หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด…

อ่านเพิ่มเติม