กิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน และการสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันในอนาคต ระหว่างคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง S-208 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ ทางโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต                

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม