กิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน และการสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันในอนาคต ระหว่างคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง S-208 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการนี้ ทางโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใคร่ขอขอบพระคุณโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่มาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต


               

บทความที่เกี่ยวข้อง