SCiUS TU Sports Days 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง SCiUS TU Sports Days 2023 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า และส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาปิงปอง บาสเกตบอล และแชร์บอล และวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวและชักเย่อ แชร์บอล และฟุตซอล ณ  อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เภสัชกรต้องวิจัยยาอย่างเดียวหรือ” โดยมี รศ.ดร.เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรตเกี่ยวกับแผนปัจจุบันอย่างไร โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรภา สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม