นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน MWIT Science Fair 2022

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายธนกร เฮงสุนทร นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนแหล่งไนโตรเจนในการเพาะเลี้ยง Aurantiochytrium sp.” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และ รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์) ในงาน MWIT Science Fair 2022 จัดขึ้นโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นเวทีที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยเผยแพร่ผลงานโครงงาน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกระบวนการทำโครงงาน เรียนรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูมประสบการณ์ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และขยายโลกทัศน์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://scifair.mwit.ac.th)

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง