พิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ร่วมกัน

พร้อมกันนี้คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 นำโดยรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ประธานอนุกรรมการ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ได้นำทีมคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. และผู้บริหารของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะได้เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียน และหอพักของนักเรียนในโครงการ วมว. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

             

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง