ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6)

1. นายปธานิน ประจำแท่น (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง / กลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

2. นางสาวนพวรรณ จิตต์สมุทร (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช/ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม

โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ หรือในโครงการพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ของศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13 มีนามคม – 3 พฤษภาคม 2566

บทความที่เกี่ยวข้อง