โครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 9) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 และ 15-16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ช่วงบ่ายนักเรียนชั้น ม.4 และผู้ปกครอง ขนย้ายสัมภาระเข้าหอ E1 และ E2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมสมุดหอป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้างความคิดเพื่อการปรับตัว และการบริการเวลา” โดยคุณพลากร ศรีพูนทอง นักจิตวิทยาโรงเรียน และคุณสารญา ธัญญาเจริญ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน

1. พว. วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ (APN)
2. พว . ประภัทรสรณ์ สาวะพันธ์ พยาบาลปฏิบัติการ (NCM)
3. พว. พรชมพู พันธุมะโน พยาบาลปฏิบัติการ (NCM)
งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาเป็นวิทยากรดำเนินการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรม การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน
1. นายวิทยา โพธิ์หลวง
2. นายเขมนัต เกษทองมา
3. นายภูริพัฒน์ ภูศรี
จากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้อง S-102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรม “สมาธิกับการเรียน” โดยพระอาจารย์ประหยัด ธมมธีโร จากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ณ ห้อง 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ งานวิจัยและนวัตกรรม จากพี่สู่น้อง” ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความที่เกี่ยวข้อง