งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ และนายฐปนรรฆ์ พลับไพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Computer Science and Engineering Conference 2023 (ICSEC 2023)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงานเรื่อง “Pest detection and analysis system of CNT0718-26-1-1-1 rice”
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

บทความที่เกี่ยวข้อง