กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

สอบวันที่ 20 มกราคม 2567
เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น. 
เวลาสอบ : 09.30-15.30 น.
สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียดกำหนดการสอบ ข้อกำหนดต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

* หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
1. ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินหรือสีดำ
2. ดินสอ
3. ยางลบ
4. ไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
1. ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ
2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ
วิทยุสื่อสาร นาฬิกา (ยกเว้นนาฬิกาข้อมือแบบเข็มที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์ในการสอบทันที
3. ห้ามนำกระเป๋าเครื่องเขียน หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสอบ

กำหนดการสอบรอบสอง ปี 2567


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

บทความที่เกี่ยวข้อง