กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น10)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 10)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น 10) ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นอาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ประชุมชี้แจ้งแนวทางการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ “อาชีพในโลกแห่งอนาคต” และอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ประชุมชี้แจ้งกฏระเบียบการเป็นนักเรียนหอพักประจำโครงการฯ

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษา และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มาร่วมบรรยายในเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และการใช้งานบริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง