ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ทั้ง 56 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อ และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญเงิน 2. นายปภพ บุญยกิจสมบัติ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญทองแดง   (ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.facebook.com/tbo19.ku)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 นำโดยรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ประธานอนุกรรมการ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ได้นำทีมคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร…

อ่านเพิ่มเติม

การจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โครงการ วมว.มธ.- สกร. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 226 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีท่าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. เพื่อหารือข้อราชการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัย/หอพักสำหรับนักเรียน วมว. และแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วมว. เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป         

อ่านเพิ่มเติม