ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2565

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนปฏิบัติการในกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเน้นให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปูพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แน่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำการทดลองและให้นักเรียนสามารถต่อยอดความคิด ในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 6) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัล Best Oral Presentation โครงงาน ” Conversion waste VCI paper to energy source” ผู้พัฒนา : นายอธิศ จิตเพราเพริด นางสาวณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี และนางสาวภคมน พิศจรัสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รางวัล Best Poster Presentation 1. โครงงาน “Fluorescent…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 18”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายคุณานนท์ เริงทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 6) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 6,000 บาท และของที่ระลึก จากกิจกรรม “ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 18” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/webmedtufanpage)  

อ่านเพิ่มเติม