กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น10)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 10) วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น 10) ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นอาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ประชุมชี้แจ้งแนวทางการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ “อาชีพในโลกแห่งอนาคต” และอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ประชุมชี้แจ้งกฏระเบียบการเป็นนักเรียนหอพักประจำโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษา และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มาร่วมบรรยายในเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และการใช้งานบริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง   

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รุ่น 8)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.มธ.-สกร. นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการระหว่างนักเรียนโครงการ กับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรในสถาบันวิจัยหรือสถาบันศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เห็นความเป็นไปของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต และได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Foods with function claims” โดย Professor Takashi Mishima (Faculty of Bioresources, Mie University) และได้เยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย Mie University จากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ณ โรงเรียน Tsu High School นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ทางโครงการฯ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 8 และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 27 รางวัล โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 12 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล รางวัล Special Award ที่มอบโดยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 5 รางวัล รางวัล Curiosity-based Award จำนวน 1 รางวัล (เป็นรางวัลพิเศษจากกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาบนพื้นฐานความสงสัยใคร่รู้เพื่อริเริ่มการทำโครงงานของนักเรียน) รางวัล Poster Popular Vote จำนวน 3 รางวัล  

อ่านเพิ่มเติม