โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รุ่น 8)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.มธ.-สกร. นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการระหว่างนักเรียนโครงการ กับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรในสถาบันวิจัยหรือสถาบันศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เห็นความเป็นไปของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต และได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Foods with function claims” โดย Professor Takashi Mishima (Faculty of Bioresources, Mie University) และได้เยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย Mie University จากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ณ โรงเรียน Tsu High School นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ทางโครงการฯ…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้น ม.5-6 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก ให้กับตราสินค้าชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียน พร้อมกับกล่าวแนะนำบริษัท จากนั้นนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาดูขั้นตอนกระบวนการผลิต ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

SCiUS TU Sports Days 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง SCiUS TU Sports Days 2023 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า และส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาปิงปอง บาสเกตบอล และแชร์บอล และวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวและชักเย่อ แชร์บอล และฟุตซอล ณ  อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เภสัชกรต้องวิจัยยาอย่างเดียวหรือ” โดยมี รศ.ดร.เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรตเกี่ยวกับแผนปัจจุบันอย่างไร โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรภา สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต           โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล ผศ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท และอาจารย์ ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนำนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย           ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 7) เข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี และผู้บริหารคณะที่ให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 9) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 และ 15-16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้  วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ช่วงบ่ายนักเรียนชั้น ม.4 และผู้ปกครอง ขนย้ายสัมภาระเข้าหอ E1 และ E2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมสมุดหอป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้างความคิดเพื่อการปรับตัว และการบริการเวลา”…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “อบรมการประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสง”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( รุ่น 8 ) เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสง ณ ห้อง S-102 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์วัดแสงและให้นักเรียนได้ลงมือประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสงอย่างง่าย ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เห็นความเป็นไปของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ กับการดำรงชีวิต และกับการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 และเพื่อเตรียมพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าใจถึงภูมิประวัติศาสตร์ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก        

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียน ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ในโครงการ วมว. คู่ศูนย์ภาคกลางและภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร-โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณทางเจ้าภาพที่คอยดูแลนักเรียนและบุคลากรตลอดการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี               ( ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/scius.scsu ) 

อ่านเพิ่มเติม