กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช  เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์”

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาฟิสิกส์”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาฟิสิกส์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.รุจิภาส บวรทวีปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รุจิภาส บวรทวีปัญญา เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาเคมี”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาเคมี” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.ชนาธิป สามารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาเคมี ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ชนาธิป สามารถ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สานฝันเส้นทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุน ก.พ.”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “สานฝันเส้นทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุน ก.พ.” โดยมี คุณสุภร ปุริสังคหะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณสุภร ปุริสังคหะ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สายฝัน…เส้นทางการศึกษาต่อ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-19.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “สายฝัน…เส้นทางการศึกษาต่อ” โดยมี คุณขวัญรัตน์ มั่งจิตร (นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 4) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และการเตรียม Portfolio สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณขวัญรัตน์ มั่งจิตร ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเคมี”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเคมี” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณภูริตา อรุณชาติ (นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3) นักศึกษาขั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียน การคิดค้นงานวิจัย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆ ตลอดการวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณภูริตา อรุณชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณเกษมสันต์ วารินิล และคุณจิราพัชร มูลศาสตร์ (นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 1) นักศึกษาขั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียน การคิดค้นงานวิจัย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดการวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณเกษมสันต์ วารินิล และคุณจิราพัชร มูลศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม