กิจกรรมเยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 6) เข้าเยี่ยมชมงานวิจัย นวัตกรรม และหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและเบื้องหลังของงานวิจัย ด้านกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาระบบบริการและการให้บริการรักษาผู้ป่วย ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ทางโครงการ วมส.มธ.-สกร. ใคร่ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้   

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 8) เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยและนวัตกรรม ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิดสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดให้นักเรียนไปศึกษา ณ หน่วยงานดังต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และดูแลนักเรียนตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุดบรรยายพิเศษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 (รุ่น8) เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุด โดยมี คุณขนิษฐา แก้วมะลัง และคุณฉัตรรัตน์ แสงคง เป็นวิทยากรบรรยาย และพานักเรียนเยี่ยมชม ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้      

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Our Last Orbit

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรม “Our Last Orbit” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี  การอวยพร รวมถึงการอำลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (รุ่นที่ 5) ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการแสดงถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ครู บุคลากร และนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของโครงการ วมว.มธ.-สกร. ทุกคนต่างได้ร่วมแสดงความยินดี กล่าวความรู้สึก และการกล่าวอำลาจากการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ถือเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นต่อๆ ไป ได้ร่วมการสร้างเป็นวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา ต่อไป BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วง La Memoire จัดทำโดย นักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) https://www.youtube.com/watch?v=SEQK4WNBZ6o BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วงข้อความถึงพี่ SCiUS-TU 05 จัดทำโดยนักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) https://www.youtube.com/watch?v=RgUsUJ3gQUU…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โครงการ วมว.มธ -สกร. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น 5) ในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ของคลื่นตามหลักการทางฟิสิกส์ การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ เรียนรู้ถึงการสร้างสรรค์จินตนาการและความคิด Creative ในการสร้างสรรค์ ศิลปะในแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งศิลปะท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หมู่บ้านศิลปิน การเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และ สัมผัสธรรมชาติสัตว์ในระบบนิเวศทะเลทราย Camel republic อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตลอดจนการเรียนรู้ด้านศาสนากับวัฒนธรรม ณ วัดถ้ำหลวง จังหวัดเพชรบุรี           ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3145204455801773/?d=n )

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าใช้บริการหอสมุดฯ อาทิเช่น การยืมหนังสือ การใช้บริการการสืบค้นข้อมูล การใช้บริการการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมี คุณแสงเดือน ตันตราวงศ์ และคุณสิรินยา สุวรรณปักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3109201332735419/?d=n )      

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ประจำหอพัก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ประจำหอพัก เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตภายในหอพัก รวมถึงกฎ ข้อระเบียบต่างๆ ของหอพักโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งยศ อินฟ้าแสง อาจารย์ประจำหอพัก และคณะครูประจำหอพักนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3108407842814768/?d=n )  

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ม.4 (รุ่น 7) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและทราบถึงวิธีการเข้าใช้สถานที่สำหรับออกกำลังกายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาทิเช่น สนามเทนนิส สนามมินิเอเชี่ยนเกมส์ TU Fitness และ สระว่ายน้ำธรรมศาสตร์ ในการนี้ ทางโครงการขอขอบพระคุณศูนย์บริการการกีฬาฯและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้   ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3104113043244248/?d=n )      

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. พบนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ โครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ณ ห้อง 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแนะนำการเรียน การใช้ขีวิต และการปรับตัวภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ต้องศึกษาภายในโครงการฯ นี้ ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3102845580037661/?d=n )

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณฉัตรรัตน์ แสงคง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับจัดทำรายการบรรณานุกรมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรรัตน์ แสงคง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม