กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล ผศ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท และอาจารย์ ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนำนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย
          ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
 

บทความที่เกี่ยวข้อง