ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มธ. สกร.

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก(เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภูริตา อรุณชาติ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภูริตา อรุณชาติ Purita Aroonchat “ฝน” นักเรียนชั้น ม. 6 จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. ธรรมศาสตร์ – สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน Flash Presentation

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. นายอิสระ ชลศึกษ์ และ นางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์

homepage1

เนื่องในโอกาส ที่ได้รับทุน 4-Year Continuing Scholarships for Academic Outstanding Students. (Full scholarship)

อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของโครงการ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในระยะแรกมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คู่ กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

 นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Congratulations !!!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองเข้าศึกษาต่อ ม.4 วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม